۱۳۹۲ آبان ۸, چهارشنبه

دریافت در گرو بخشش


بخشش و دریافت

"هر حركتی در طبیعت از دو جریان "رفت و برگشت" به وجود آمده. حركت الهی و هدایت ربانی نیز چنین است. "هدایت شدن و هدایت كردن" بازگشت و باز گردانیدن، "آگاه شدن و آگاه كردن"، "خواندن و خوانده شدن"، این ها لازم و ملزوم یك دیگرند و توأم و همراه هم هستند. به عبارتی مطابق قانون هستی، برای این كه به خداون بازگردیم، لازم است تا دیگران را نیز  باز گردانیم. برای این كه جذب خداوند شویم میبایست دیگران را به حضور الهی جذب كنیم. نزدیكی به خداوند و ظهور حقیقت جز از این طریق ممكن نیست.
برگرفته از تعالیم حق - جلد اول

جریان مثبت و منفی


كلیة جریانات راستین الهی و معنوی در جهان تحت كنترل، هدایت و نظارت روح خداست.جریانات به ظاهر الهی خارج از این حیطه جریاناتی گمراه كننده و هلاك كننده محسوب می شوند. منتخبین حقدر سراسر جهان، (آگاهانه یا ناآگاهانه) برگزیدگان روح خدا می باشند.... یكی از خطراتی كه خدمتگزاران خداوند را تهدید می كند، ادعاهای واهی و خود محوریاست. برخی ممكن است پس از آشنائی با جریان الهی، آن را به خود نسبت داده و دست به ادعا بزنند. ابلهان و جاهلانی از این نوع پس از آشنائی جزئی با تعالیم الهی از آن در جهت خود پرستی و برتری طلبی خویش سود برده و در این مسیر مدعی شده و البته به زودی در فضای وحشتناك خودبینی و برتری طلبی خویش به ارادة روح الهی، گرفتار و ساقط می شوند.
منتخبین حق و مجاری هدایت الهی دارای علائم معینی می باشند. برخی از مكاتب راههای شخصی و فردی را برای وصول به حقیقت و خود شناسی و خداشناسی مطرح كرده اند. همین كه این مكاتب با روش های خود هرگز انسانی متعالی و بزرگ را تعلیم و پرورش ندادند، خود گواه صادقی است از این كه هدایت حقیقی هرگز با خود خواهی و بر خود پرداختن میسر نیست.

برگرفته از تعالیم حق - جلد اول

۱۳۹۲ مهر ۲۸, یکشنبه

انسان بنده کیست ؟خدای من کیست؟


یكی از مهمترین مسائل زندگی ما نخست این است كه من بنده كیستم؟ زیرا خداوند اشاره دارد كه رستگاری و تعالی تو در این است كه بنده حق، بنده پروردگار آسمان و زمین باشی. این گونه، من هم برای تو و در زندگی تو آشكارا حضور دارم.
بسیاری از ما فقط در سطح حرف و گفتار بنده خدا هستیم و اغلب ما بنده نفس شیطانی خویش می باشیم.
اختیار از بارزترین نشانه بندگی است. یعنی وجود ما در اختیار كیست؟ در جهت خواسته های چه كسی حركت می كنیم، خود یا خداوند؟ به چه كسیتوجه می كنیم، خود یا خداوند؟ در اندیشه كه هستیم، خود یا خداوند؟ در خدمت كه هستیم، خود یا خداوند؟
كسی كه بنده نفس پلید و شیطانی یعنی بنده تمایلات و خواسته های شخصی خود بود، بدون شك این تاریكی و پلیدی و بدی و زشتی نفس شیطانی است كه بر زندگی او سایه می افكند.
بنده كاملاً در خدمت و اختیار خالق خویش است. اما چه چیزی را باید در اختیار و در خدمت خداوند قرار داد؟ زمان و توان خود را، اراده و اندیشه خود را، امكانات و قابلیت های خویش را، سرنوشت و زندگی خود و كل وجود خود را.

برگرفته از تعالیم حق - جلد اول


هر انسانی می بایست مانند خداوند عمل کند

مانند بی مانند

برای آن كه مثل خداوند (بی همتا) باشیم می بایست مانند او رفتار كنیم. فعل الهی دارای ابعاد گوناگونی است. از یك جنبه تصور كنیم اگر خداوند در شكلی انسانی مجسم می شد چگونه رفتار می كرد؟ ایا او به فكر نجات بشریت و تعلیم و هدایت آنان نبود؟ آیا فقط به خواسته های شخصی می پرداخت؟ یا این كه در اندیشة بهترین ها و خوبترین ها بود...

برگرفته از تعالیم حق - جلد اول۱۳۹۲ مهر ۲۲, دوشنبه

چگونه می توان نظر خداوند را جلب کرد ؟حامی و پشتیبان


اگر شما واقعاً به خداوند خدمت كنید و آن هم از طریق هدایت و درمان بندگانش، معلم الهی(روح خدا)مستقیماً از درون پشتیبان و همراه شما خواهد بود. روح پاك خدا در كنار شما خواهد بود و از درون شما را هدایت خواهد كرد. وقتی قصدتان واقعاً هدایت انسان ها باشد، می بینید كه روح خداوند به شما قدرت تكلم می دهد. او كلمات تان را بر می گزیند و در لب های تان می گذارد. خود به خود خیلی چیزها را درك خواهید كرد كه پیش از این درك نمی كردید و خیلی چیزها را  می بینید كه پیش از این نمی دیدید.
 در این راه او همة آنچه را كه لازم است در زمان خودش برای ما مهیا و آماده می كند. راهها را باز می كند و آنچه را باید بدانیم بر ما جاری می سازد.
اگر ما به خواسته ها و اندیشه های الهی و طرح هایروح خدا عمل كنیم، بدون شك خداوند خواسته های ما را عملی، و نیازهای ما را مهیا می سازد. این قول پروردگار است. آنكه كاملاً در اختیار خداوند و تحت ارادة روح خداست، و با تمام وجود خویش تسلیم و پذیرای جریان الهی است، خود به مجرای جریان حق مبدل می شود. او حامل هدایت الهی است.
از پیام خداوند فقط برای نزدیکی به خداوند استفاده کنید...
برگرفته از کتاب جریان هدایت الهی جلد اول


۱۳۹۲ مهر ۱۹, جمعه

اندازه خدمت به خداوند چیست؟اندازۀ خدمتاین با شماست كه می خواهید چقدر برای خداوند و نجات و آموزش انسان ها تلاش كنید. خدمت شما چقدر است. خدمتی عظیم و جهانی است یا جزئی و ناچیز. قطعاً اگر عمل شما بزرگ و با عظمت باشد، نتیجه ای كه با آن روبرو خواهید شد، بزرگ و عظیم است و البته فراموش نكنید، بدون حمایت و هدایت روح الهی هر حركتی آلوده، ناهماهنگ و زیان بار است....
برگرفته از کتاب جریان هدایت الهی جلد اول