۱۳۹۲ مهر ۲۸, یکشنبه

هر انسانی می بایست مانند خداوند عمل کند

مانند بی مانند

برای آن كه مثل خداوند (بی همتا) باشیم می بایست مانند او رفتار كنیم. فعل الهی دارای ابعاد گوناگونی است. از یك جنبه تصور كنیم اگر خداوند در شكلی انسانی مجسم می شد چگونه رفتار می كرد؟ ایا او به فكر نجات بشریت و تعلیم و هدایت آنان نبود؟ آیا فقط به خواسته های شخصی می پرداخت؟ یا این كه در اندیشة بهترین ها و خوبترین ها بود...

برگرفته از تعالیم حق - جلد اولهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر