۱۳۹۲ آبان ۸, چهارشنبه

جریان مثبت و منفی


كلیة جریانات راستین الهی و معنوی در جهان تحت كنترل، هدایت و نظارت روح خداست.جریانات به ظاهر الهی خارج از این حیطه جریاناتی گمراه كننده و هلاك كننده محسوب می شوند. منتخبین حقدر سراسر جهان، (آگاهانه یا ناآگاهانه) برگزیدگان روح خدا می باشند.... یكی از خطراتی كه خدمتگزاران خداوند را تهدید می كند، ادعاهای واهی و خود محوریاست. برخی ممكن است پس از آشنائی با جریان الهی، آن را به خود نسبت داده و دست به ادعا بزنند. ابلهان و جاهلانی از این نوع پس از آشنائی جزئی با تعالیم الهی از آن در جهت خود پرستی و برتری طلبی خویش سود برده و در این مسیر مدعی شده و البته به زودی در فضای وحشتناك خودبینی و برتری طلبی خویش به ارادة روح الهی، گرفتار و ساقط می شوند.
منتخبین حق و مجاری هدایت الهی دارای علائم معینی می باشند. برخی از مكاتب راههای شخصی و فردی را برای وصول به حقیقت و خود شناسی و خداشناسی مطرح كرده اند. همین كه این مكاتب با روش های خود هرگز انسانی متعالی و بزرگ را تعلیم و پرورش ندادند، خود گواه صادقی است از این كه هدایت حقیقی هرگز با خود خواهی و بر خود پرداختن میسر نیست.

برگرفته از تعالیم حق - جلد اول

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر