۱۳۹۲ مهر ۲۸, یکشنبه

انسان بنده کیست ؟خدای من کیست؟


یكی از مهمترین مسائل زندگی ما نخست این است كه من بنده كیستم؟ زیرا خداوند اشاره دارد كه رستگاری و تعالی تو در این است كه بنده حق، بنده پروردگار آسمان و زمین باشی. این گونه، من هم برای تو و در زندگی تو آشكارا حضور دارم.
بسیاری از ما فقط در سطح حرف و گفتار بنده خدا هستیم و اغلب ما بنده نفس شیطانی خویش می باشیم.
اختیار از بارزترین نشانه بندگی است. یعنی وجود ما در اختیار كیست؟ در جهت خواسته های چه كسی حركت می كنیم، خود یا خداوند؟ به چه كسیتوجه می كنیم، خود یا خداوند؟ در اندیشه كه هستیم، خود یا خداوند؟ در خدمت كه هستیم، خود یا خداوند؟
كسی كه بنده نفس پلید و شیطانی یعنی بنده تمایلات و خواسته های شخصی خود بود، بدون شك این تاریكی و پلیدی و بدی و زشتی نفس شیطانی است كه بر زندگی او سایه می افكند.
بنده كاملاً در خدمت و اختیار خالق خویش است. اما چه چیزی را باید در اختیار و در خدمت خداوند قرار داد؟ زمان و توان خود را، اراده و اندیشه خود را، امكانات و قابلیت های خویش را، سرنوشت و زندگی خود و كل وجود خود را.

برگرفته از تعالیم حق - جلد اول


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر